หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน
Klongtakein Subdistrict Administrative Organization
 
Hot News
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ยินดีให้บริการ
บทบาทหน้าที่
 
   
 
 
บทบาทหน้าที่ สำนักปลัด
     
 
       
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่กี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปีการจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผ่นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมดการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
แบ่งส่วนราชการภายใน
  งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
    งานสารบรรณ  
    งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร  
    งานบริหารงานบุคคล  
    งานเลือกตั้ง  
    งานตรวจสอบภายใน  
    งานระเบียบข้อบังคับการประชุม  
    งานการประชุม  
    งานอำนวยการและประสานราชการ  
    งานติดตามผลการปฏิบัติ  
    งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
    งานเลือกตั้ง  
    งานข้อมูลการเลือกตั้ง  
    งานชุมชนสัมพันธ์  
    งานรักษาความสงบเรียบร้อย  
    งานสนับสนุนและบริการ  
    งานอำนวยการ  
    งานป้องกัน  
    งานช่วยเหลือฟื้นฟู  
    งานกู้ภัย  
  งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
    งานนโยบายและแผนพัฒนา  
    งานวิชาการ  
    งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์  
    งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์  
    งานงบประมาณ  
  งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
    งานกฎหมายและนิติกรรม  
    งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง  
    งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์  
    งานระเบียบการคลัง  
    งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
     
 
บทบาทหน้าที่ กองคลัง
     
 
       
กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต.รวบรวมสถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
  งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
    งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน  
    งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน  
    งานเก็บรักษาเงิน  
  งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
    งานการบัญชี  
    งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย  
    งานงบการเงินและงบทดลอง  
    งานงบแสดงฐานะทางการเงิน  
  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า  
    งานพัฒนารายได้  
    งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ  
    งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้  
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  
    งานพัสดุ  
    งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
 
     
 
บทบาทหน้าที่ กองช่าง
     
 
       
กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต.
การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษาซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษา
ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
  งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
    งานก่อสร้างและบูรณะถนน  
    งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
    งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม  
    งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ  
  งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์  
    งานวิศวกรรม  
    งานประเมินราคา  
    งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
    งานออกแบบ  
  งานประสานและสาธารณูปโกค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา
    งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร  
    งานระบายน้ำ  
    งานจัดตกแต่งสถานที่  
  งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    งานสำรวจและแผนที่  
    งานวางผังพัฒนาเมือง  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-865-2545
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน
  จำนวนผู้เข้าชม 1,436,278 เริ่มนับ 20 ม.ค. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10