หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินบริเวณภายในและโดยรอบที่ทำการ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และดูแลทรัพย์สินบริเวณภายในและโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

โลโก้ อบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เลื่อยยนต์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เลื่อยยนต์ STIHL

โลโก้ อบต.

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจการจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน

แผนยุทธศาสตร์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น และแนวทางตามนโยบายหลักของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปัจจุบันรวมทั้งให้สอดคล้องประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายของท้องถิ่น และแนวทางตามนโยบายหลักของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อสร้างคนไทย-ประเทศเข้มแข็ง เน้นบริหารประเทศภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน