หมวดหมู่: แผนพัฒนาท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำ พ.ศ.2563

การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน พ.ศ. [...]