หมวดหมู่: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ