หมวดหมู่: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน