หมวดหมู่: ประกาศ

โลโก้ อบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ครั้งที่ 1

โลโก้ อบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โลโก้ อบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝุึกอบรมภาคสนาม ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โลโก้ อบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้อต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โลโก้ อบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โลโก้ อบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 13 ต.คลองตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 13 ต.คลองตะเคียน

โลโก้ อบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม

โลโก้ อบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คสล.หมู่ที่ 13 ต.คลองตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 13 ต.คลองตะเคียน

โลโก้ อบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 8 ต.คลองตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.คลองตะเคียน

โลโก้ อบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 ต.คลองตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.คลองตะเคียน