หมวดหมู่: ประกาศ

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองตะเคียน ประจำเดือนธันวาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองตะเคียน ประจำเดือน ธันวาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองสวัสดิการสังคม ประจำเดือนธันวาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานสารบรรณ กองช่าง ประจำเดือนธันวาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จำนวน 3 คน ประจำเดือนธันวาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานสารบรรณ สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานสารบรรณ สำนักงานปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินบริเวณภายในและโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินบริเวณภายในและโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองตะเคียน ประจำเดือนธันวาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินบริเวณภายในและโดยรอบที่ทำการ อบต.คลองตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และดูแลทรัพย์สินบริเวณภายในและโดยรอบที่ทำการ อบต.คลองตะเคียน ประจำเดือน ธันวาคม 2562