หมวดหมู่: ประกาศงานสภา

รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ธันวาคม 2562

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 [...]