หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

โลโก้ อบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อมาปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป

โลโก้ อบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานสารบรรณ

โลโก้ อบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสำหรับใช้โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัด

โลโก้ อบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง

โลโก้ อบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง

โลโก้ อบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

โลโก้ อบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง