หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

001

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.- 2563

001

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560

001

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน จัดทำรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำไตรมาส 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2560 )

001

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (กิจการประปา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

องค์การบริาหรส่วนตำบลคลองตะเคียน จัดทำรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (กิจการประปา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

001

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ร่วมกับโรงเรียนประชาสามัคคีร่วมกิจกรรมชักธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560