หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา

โลโก้ อบต.

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

โลโก้ อบต.

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู่ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 16 รายการ

โลโก้ อบต.

จ้างออกแบบและทำรายการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและทำรายการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียนประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โลโก้ อบต.

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ

โลโก้ อบต.

ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 15 รายการ

โลโก้ อบต.

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)