หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

โลโก้ อบต.

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ) จำนวน 10 รายการ

โลโก้ อบต.

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

โลโก้ อบต.

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ เลื่อยยนต์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เลื่อยยนต์ จำนวน 5 รายการ

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ)

โลโก้ อบต.

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 10 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 10 รายการ

โลโก้ อบต.

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน 1 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ

โลโก้ อบต.

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ