หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

โลโก้ อบต.

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) กระดาษ จำนวน 4 รายการ

โลโก้ อบต.

ซื้อวัสดุอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการเพื่อนำมาใช้ในกิจการประปา

โลโก้ อบต.

ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) หมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ

โลโก้ อบต.

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) จำนวน 4 รายการ

โลโก้ อบต.

วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ

โลโก้ อบต.

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาโครงการส่วนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาขุดลอกคลองคูจาม (ต้นคลองถึงท้ายคลอง) หมู่ที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองคูจาม (ต้นคลองถึงท้ายคลอง) ความยาว 500 เมตร หมู่ที่ 3

โลโก้ อบต.

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

โลโก้ อบต.

รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562