หมวดหมู่: การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561