หมวดหมู่: การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศวาระองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ