มิถุนายน 23 2020

ข้อบัญญัติ เรื่อง การประปาตำบลคลองตะเคียน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การประปาตำบลคลองตะเคียน พ.ศ.2541 แก้ไขเพื่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าน้ำประปาจากผู้ใช้น้ำประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563