ประธานสภา อบต.

                                                                                                 นายสมพงษ์ ธนูเดช ประธานสภา อบต.

นายสมพงษ์   ธนูเดช

รองประธานสภา อบต.

                                                                                                 นายสุกิจ เลาะฟอ รองประธานสภา อบต.

นายสุกิจ  เลาะฟอ

                               สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2                                                                                                       สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3

นางอรัญญา วันดี สมาชิก อบต.หมู่ 2           นายบุญเพ็ญ มะโนเที่ยง สมาชิก อบต.หมู่ 2                        นายซันลีม กาดีโรจน์ สมาชิก อบต.หมู่ 3             นายปิยวัฒน์ ธรรมชีพ สมาชิก อบต.หมู่ 3

นางอรัญญา วันดี                                                        นายบุญเพ็ญ มะโนเที่ยง                                                                นายซันลีม  กาดีโรจน์                                                                     นายปิยวัฒน์  ธรรมชีพ

                         สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5

นางอ๊ะ ภาณุศาสตร์ สมาชิก อบต.หมู่ 5                นายทวี กระโห้ทอง สมาชิก อบต.หมู่ 5

นางอ๊ะ  ภาณุศาสตร์                                                                 นายทวี  กระโห้ทอง

                                สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6                                                                                                    สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7

นายประสิทธิ์ ไกรทัต สมาชิก อบต.หมู่ 6           นางกชกร ประสบเหมาะ สมาชิก อบต.หมู่ 6                                        นางลำละ ทองงอก สมาชิก อบต.หมู่ 7                นายธีรพัฒน์ บุญศรี สมาชิก อบต.หมู่ 7

นายประสิทธิ์  ไกรทัต                                                     นางกชกร  ประสบเหมาะ                                                                         นางลำละ  ทองงอก                                                                       นายธีรพัฒน์  บุญศรี

                                   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8                                                                                                    สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9

นายสมชาย ไกรทัต สมาชิก อบต.หมู่ 8              นายสัมพันธ์ อาหรับ สมาชิก อบต.หมู่ 8                                     นายบุญลือ ลอยเจริญ สมาชิก อบต.หมู่ 9                 นายอนุกูล แก้วรุนคำ สมาชิก อบต.หมู่ 9

นายสมชาย  ไกรทัต                                                               นายสัมพันธ์  อาหรับ                                                                          นายบุญลือ  ลอยเจริญ                                                                     นายอนุกูล  แก้วรุนคำ

                                   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10                                                                                                     สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11

นางสาวสุนัน มูลกูล สมาชิก อบต.หมู่ 10           นางไพเราะ ศรีแสง สมาชิก อบต.หมู่ 10                                  นางย๊ะ หมื่นนรินทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 11

นางสาวสุนัน  มูลกูล                                                                              นางไพเราะ  ศรีแสง                                                                            นางย๊ะ  หมื่นนรินทร์

                              สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12                                                                                                            สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13

นางฟูรอ บูชาดี สมาชิก อบต.หมู่ 12            นายวินัย ไกรทัต สมาชิก อบต.หมู่ 12                                                                    นายนัศรา ณ กาฬสินธุ์ สมาชิก อบต.หมู่ 13

นางฟูรอ  บูชาดี                                                            นายวินัย  ไกรทัต                                                                                               นายนัศรา  ณ  กาฬสินธุ์